FORGOT YOUR DETAILS?

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden İlke Endüstriyel Anonim Şirketi (işbu politikada İLKE olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu gereğince, İLKE müşteri ve kullanıcıları ile https://www.ilkeendustriyel.com/ internet sitesi kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açıklama ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Şirketimiz, İLKE ürünlerinin satışı ve satış sonrası hizmetleri sırasında, kullanıcılarının onayı ile edindiği kişisel verileri işlenme amacına uygun kullanmayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri maksimum seviyede dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder.

  • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, İLKE ürünleri satış noktaları, bayi, şube, acente, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri, https://www.ilkeendustriyel.com/ internet sitesi ile tüm interaktif kanallardan, e-mail  ve diğer elektronik yollar ile şirketimizin erişimine imkan verdiğiniz tüm sosyal medya mecraları, bağlı şirketlerimiz ile paydaşlarımız ve partnerlerimiz vasıtası ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

Şirketimiz, boya kabini, boya fırını, endüstriyel boyama tesisleri, endüstriyel kutu fırın üretimi gerçekleştirmektedir. Bu hizmetler kapsamında, üretim, montaj ve teslimat ile özel tasarım ürünlerin üretim, montaj ve teslimat işlemleri yapılmaktadır. Şirketimiz tarafından verilen hizmetin fiili gerekliliklerinin yerine getirilmesi ya da kanuni veya bürokratik sebeplerle ve satış sonrası destek hizmetleri ile müşteri memnuniyetinin temini amacı ile işlemektedir. Şirketimiz tarafından işlenen tarafınıza/yakınlarınıza ilişkin kişisel verileriniz, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.

2- Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Tarafınıza ait kişisel verileriniz, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalandığınız ve silinmesini talep etmediğiniz sürece, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ya da güncellenebilir. Şirketimiz ve şirketimize bağlı bağlı bayi, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri ve diğer satış noktalarımız ile bağlı acente ve şubeleri, size daha iyi hizmet verebilmek adına tarafınıza ait, hizmetin verilebilmesi için gerekli kişisel verileri hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller, aracı kurumlar, banka ve ödeme kuruluşları, sigorta şirketleri ve montaj, teslim hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, diğer tüm paydaş ve ortakları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak paylaşabilir.

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmetin fiili gerekliliklerinin yerine getirilmesi ya da kanuni  veya bürokratik sebeplerle, kanunen sorumlu olunan kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye'de ve yurtdışında faaliyet gösteren şirketimize bağlı bayi, acente, şubeler ile tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri ve diğer satış noktalarımız ile bağlı acente ve şubeleri ile bağlı şirketlerimiz ile paydaşlarımız ve partnerlerimiz, tüm hizmet sağlayıcılar ve üreticilere aktarılabilir, kullanılması ve/veya kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine izin verilebilir.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin şirketimizce paylaşılması yasal zorunluluktur.

3- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi şirketimize başvurarak;

  1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

  1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  5. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarını, şirketimizin Temsil Plaza 1201/1 Sk. No.4 Z.23 Yenişehir/İZMİR adresine posta, kargo ya da noter aracılığı ile göndereceği yazılı talep dilekçesi ya da şirketimizin info@ilkemak.com elektronik posta adresine göndereceği elektronik imzalı yazılı talebi ile kullanabilir. Kişisel veri sahibi talep dilekçesinde, kimliğini tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarından hangisini kullanmak istediğini ve hakkını kullanma gerekçelerini açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçesi imzalı ya da  elektronik imzalı olmalıdır.

Kişisel veri sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklarını kullanmak istediğini belirtir talebi, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en geç 30(otuz) gün içinde Şirketimizce incelenerek kişisel veri sahibine yazılı ve ücretsiz olarak bilgi verilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti alınacaktır.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmış olup, şirketimiz ve şirketimize bağlı yurtiçi ve yurtdışında bulunan tüm bayi, acente ve şubeler, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri, mağaza ve satış noktalarımız ile bağlı acente ve şubelerinin taraf olduğu tüm sözleşme ve işlemlerin ayrılmaz bir parçasıdır.

TOP